Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Verkoop op afstand:
een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikgemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

2. Overeenkomst:
elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand;

3. Communicatietechniek op afstand:
een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

4. Kaffee-Fee.com:
of het bedrijf, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand en is aangesloten bij de Nederlandse
Postorderbond. Niet als Kaffee-fee.com in deze zin wordt beschouwd degene die zich
bezighoudt met de verkoop op afstand van verzekeringen;

5. Consument:
de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

6. Aanbod: elke aanbieding van goederen en / of diensten, inclusief de daarbij van
toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in zijn catalogus, folders of
anderszins aan de consument doet;

7. Prijs:
de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de
bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

8. Zichttermijn:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingrecht;

9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
goederen en / of diensten, waarvan de leverings- en / of afnameverplichting in de
tijd is gespreid;

10. Geschillencommissie:
de Geschillencommissie Thuiswinkel, Surinamestraat 24,
2585 GJ Den Haag.

Artikel 2 – Identiteit
Kaffee-fee.com vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres.

Kaffee-fee.com
Dampstraat 9
6226 GH Maastricht
Tel: 043-8519117
Email: service@kaffee-fee.com
Website www.kaffee-fee.com
KVKnr 55903770
BTWnr NL8519.04.828


Artikel 3 – Algemene voorwaarden
1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden te worden verstrekt. Indien dit niet nodig dan wel redelijkerwijs niet mogelijk is, zal een verwijzing naar kosteloos toe te zenden of eerder of online ter beschikking gestelde algemene voorwaarden
plaatsvinden.

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contract tussen Kaffee-fee.com en consument, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te
worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging
kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.


Artikel 4 – Het aanbod
1. De aangeboden goederen en / of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw
afgebeeld en / of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij
het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een
beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.

3. Indien door Kaffee-fee.com aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om
uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

4. Als door Kaffee-fee.com aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

5. Indien door Kaffee-fee.com voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproepautomaat (een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke
tussenkomst) of fax aan de consument, dient het bedrijf te beschikken over
voorafgaande toestemming van de consument.


Artikel 5 – Zichttermijn
1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van 30 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de
mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen
vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.

3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de desbetreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze
die door Kaffee-fee.com bij het aanbod en / of bij de aflevering is aangegeven.

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en
verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument
inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

3. Het staat Kaffee-fee.com vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.

4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

5. Kaffee-fee.com treft passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het
bijzonder van betalingen.

6. Kaffee-fee.com kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Kaffee-fee.com is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.

7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.

8. Kaffee-fee.com zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;
b. het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met
klachten terecht kan;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.


Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en / of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen
tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 8 – Conformiteit
Kaffee-fee.com staat er voor in dat de goederen en / of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of
bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Garantie
1. Een eventueel door Kaffee-fee.com als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.


Artikel 10 – De bestelling
1. Leveranties van goederen en / of diensten worden uitsluitend gedaan op
uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de consument anders is
overeengekomen.

2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.

3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Kaffee-fee.com hiervan op de hoogte stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van Kaffee-fee.com houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.


Artikel 11 – De uitvoering van de bestelling
1. Kaffee-fee.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal Kaffee-fee.com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Kaffee-fee.com
zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich
brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn
niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Kaffee-fee.com

5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Kaffee-fee.com, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van
maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument
de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn maximaal
drie maanden bedragen.

Artikel 13 – Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voorafgaand aan de levering te worden voldaan.

2. Bij de verkoop van goederen aan consumenten mag in algemene voorwaarden
nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50 procent worden bedongen. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het
desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Kaffee-fee.com te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Kaffee-fee.com behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Kaffee-fee.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en Kaffee-fee.com over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Kaffee-fee.com te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door Kaffee-fee.com worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Kaffee-fee.com heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het
geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Kaffee-fee.com aan deze keuze gebonden. Wanneer Kaffee-fee.com dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Kaffee-fee.com schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Kaffee-fee.com de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Kaffee-fee.com gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.


Artikel 15 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen
1. De Nederlandse Postorderbond zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van Kaffee-fee.com tegenover de consument, hem opgelegd door de Geschillencommissie in een bindend advies, overnemen indien Kaffee-fee.com deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen; een en ander tenzij Kaffee-fee.com dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk
beroep hierop doet bij de Nederlandse Postorderbond1.
1 Adres Nederlandse Postorderbond: Postbus 75959, 1070 AZ Amsterdam.

Artikel 16 – Wijziging van de voorwaarden
1. De Nederlandse Postorderbond zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan
nadat daarover overleg is gepleegd met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe
geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke
wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest
gunstige bepaling zal prevaleren.